vstúpiť

1(vojsť dovnútra) (her)eintreten, hereinkommen

Vstúpte!
Herein!
hεˈrain!
Nevstupovať!
Bitte nicht eintreten!
ˈbɪtə nɪçt ˈaintreːtn!
Nevstupovať! (vstup zakázaný)
Zutritt verboten!
ˈtsuːtrɪt fεɐˈboːtn!
Nevstupovať - súkromný pozemok.
Privatgrundstück - Betreten verboten.
priˈvaːtgrʊntʃtʏk - bəˈtreːtn fεɐˈboːtn
Neoprávnene vstúpil na môj pozemok.
Er hat mein Grundstück unberechtigt betreten.
eːɐ hat main ˈgrʊntʃtʏk ˈʊnbərεçtɪçt bəˈtreːtn
To vstúpi do dejín.
Das geht in die Geschichte ein.
das geːt ɪn diː gəˈʃɪçtə ain

2(do organizácie) beitreten etw. Dat, (ein)treten in etw. Akk, hereintreten in etw. Akk

Vstúpil som do radov...
Ich bin in die Reihen... eingetreten.
ɪç bɪn ɪn diː ˈraiən... ˈaingətreːtn
Vstúpil do armády.
Er ist in die Armee eingetreten.
eːɐ ɪst ɪn diː arˈmeː ˈaingətreːtn
Tieto štáty vstúpia do EÚ.
Diese Staaten werden der EU beitreten.
ˈdiːzə ˈʃtaːtn ˈveːɐdn deːɐ eːˈ|uː ˈbaitreːtn
vstúpiť do manželstva
die Ehe schließen
diː ˈeːə ˈʃliːsn