veľký

groß

Aký veľký je ten súbor?
Wie groß ist diese Datei?
viː groːs ɪst ˈdiːzə daˈtai?
Až budem veľký...
Wenn ich groß bin...
vεn ɪç groːs bɪn
Zarába veľké peniaze.
Er verdient großes Geld/große Kohle.
eːɐ fεɐˈdiːnt ˈgroːsəs gεlt/ˈgroːsə ˈkoːlə
Čím väčší, tým lepší.
Je größer, desto besser.
jeː ˈgrøːsɐˌ ˈdεsto ˈbεsɐ
... je dvakrát väčší ako...
... er ist zweimal so groß wie...
... eːɐ ɪst ˈtsvaimaːl zoː groːs viː
Ktorý je najväčší?
Welcher ist der größte?
ˈvεlçɐ ɪst deːɐ ˈgrøːstə?
Má veľký vplyv. (je vplyvný)
Er besitzt (einen) großen Einfluss.
eːɐ bəˈzɪtst (ˈainən) ˈgroːsn ˈainflʊs
veľká neznáma (o človeku ap.)
unbekannte Größe
ˈʊnbəkantə ˈgrøːsə
veľké zviera
ein großes/hohes Tier
ain ˈgroːsəs/ˈhoːəs tiːɐ
ísť na veľkú (potrebu) (na záchod)
ein großes Geschäft/groß machen
ain ˈgroːsəs gəˈʃεft/groːs ˈmaxn