vedieť

1(mať vedomosť) wissen

Viete... (na úvod)
Wissen Sie...
ˈvɪsn ziː
Vieš čo...
Weißt du was...
vaist duː vas
Čo ja viem.
Was weiß ich.
vas vais ɪç
Nevie sa, či...
Man weiß nicht, ob...
man vais nɪçtˌ ɔp
Neviem, (ako)...
Ich weiß nicht, (wie)...
ɪç vais nɪçtˌ (viː)
Dám vám vedieť.
Ich gebe Ihnen Bescheid.
ɪç ˈgeːbə ˈiːnən bəˈʃait
Nevedel som o tom.
Davon habe ich nichts gewusst.
daˈfɔn ˈhaːbə ɪç nɪçts gəˈvʊst
Neviete niečo o...?
Wissen Sie etwas von...?
ˈvɪsn ziː ˈεtvas fɔn?
Rád by som vedel...
Ich möchte wissen...
ɪç ˈmœçtə ˈvɪsn
Ja som to vedel!
Ich hab's gewusst!
ɪç haːbs gəˈvʊst!
Mal som vedieť, že to urobíš.
Das hätte ich mir denken können, dass du es machst.
das ˈhεtə ɪç miːɐ ˈdεŋkn ˈkœnənˌ das duː εs maxst
Keby to tak vedela!
Wenn sie es nur wüsste!
vεn ziː εs nuːɐ ˈvʏstə!
Pokiaľ viem...
Soviel ich weiß...
zoˈfiːl ɪç vais
Jeden nikdy nevie.
Man weiß nie., Man kann nie wissen.
man vais niːˌ man kan niː ˈvɪsn
Tak aby si vedel...
Nur zu deiner Information...
nuːɐ tsuː ˈdainɐ ɪnfɔrmaˈtsioːn
Daj o sebe vedieť! (ozvi sa)
Lass von dir hören!
las fɔn diːɐ ˈhøːrən!
Daj mi vedieť, keď...
Sag mir Bescheid, wenn...
zaːk miːɐ bəˈʃaitˌ vεn
Nevie, čí je. (je zmätený)
Er ist total durcheinander.
eːɐ ɪst toˈtaːl dʊrç|aiˈnandɐ
To sa vie! (jasnačka)
Aber natürlich!
ˈaːbɐ naˈtyːɐlɪç!

2(ovládať, dokázať) können

Vieš to?
Kannst du das?
kanst duː das?
Vie čítať?
Kann er lesen?
kan eːɐ ˈleːzn?
Ešte nevie písať.
Er kann noch nicht schreiben.
eːɐ kan nɔx nɪçt ˈʃraibn
Viete po anglicky?
Sprechen Sie Englisch?
ˈʃprεçn ziː ˈεŋlɪʃ?
Neviem plávať!
Ich kann nicht schwimmen!
ɪç kan nɪçt ˈʃvimən!
Vie to veľmi dobre. (je v tom dobrý)
Er kann es sehr gut.
eːɐ kan εs zeːɐ guːt
Ukáž, čo vieš.
Beweise, was du kannst.
bəˈvaizəˌ vas duː kanst
Vôbec to neviem. (nejde mi to)
Ich kann es gar nicht.
ɪç kan εs gaːɐ nɪçt
S deťmi to vie.
Sie kann gut mit Kindern umgehen.
ziː kan guːt mɪt ˈkɪndɐn ʊmˈgeːən
Viem si predstaviť, čo sa stane.
Ich kann mir vorstellen, was passiert.
ɪç kan miːɐ ˈfoːɐʃtεlənˌ vas paˈsiːɐt
Vieš si to predstaviť?
Kannst du es dir vorstellen?
kanst duː εs diːɐ ˈfoːɐʃtεlən?
Nevie to pochopiť.
Er kann es nicht verstehen.
eːɐ kan εs nɪçt fεɐˈʃteːən
... ako najlepšie vieš.
... wie du es am besten kannst.
... viː duː εs am ˈbεstn kanst