učiť sa

lernen

Učí sa chodiť.
Er lernt laufen.
eːɐ lεrnt ˈlaufn
Učím sa latinčinu už päť rokov.
Ich lerne Latein seit fünf Jahren.
ɪç ˈlεrnə laˈtain zait fʏnf ˈjaːrən
Rýchlo sa učí.
Er lernt schnell.
eːɐ lεrnt ʃnεl
učiť sa čo naspamäť
etw. Akk auswendig lernen
ˈausvεndɪç ˈlεrnən
Naše deti sa učia celkom dobre.
Unsere Kinder haben ganz gute Noten.
ˈʊnzərə ˈkɪndɐ ˈhaːbn gants ˈguːtə ˈnoːtn
Musím sa učiť na skúšku.
Ich muss für eine Prüfung lernen.
ɪç mʊs fyːɐ ˈainə ˈpryːfʊŋ ˈlεrnən
Mal by si sa viac učiť.
Du solltest mehr lernen.
duː ˈzɔltəst meːɐ ˈlεrnən