účet

Rechnung f, Quittung f, (konto) Konto n

Účet, prosím! (platím)
Die Rechnung bitte!
diː ˈrεçnʊŋ ˈbɪtə!
To je na účet podniku.
Das geht auf Kosten des Hauses.
das geːt auf ˈkɔstn dεs ˈhauzəs
Chcel by som si založiť/zrušiť účet.
Ich möchte ein Konto einrichten/auflösen.
ɪç ˈmœçtə ain ˈkɔnto ˈainrɪçtn/ˈaufløːzn
Prečerpal som účet.
Ich habe mein Konto überzogen.
ɪç ˈhaːbə main ˈkɔnto yːbɐˈtsoːgn
Nezaplatil účet za telefón/elektrinu.
Er hat die Telefonrechnung/Stromrechnung nicht bezahlt.
eːɐ hat diː teleˈfoːnrεçnʊŋ/ˈʃtroːmrεçnʊŋ nɪçt bəˈtsaːlt
Bavia sa na náš účet.
Sie unterhalten/amüsieren sich auf unsere Kosten.
ziː ʊntɐˈhaltn/amyˈziːrən zɪç auf ˈʊnzərə ˈkɔstn
volať na účet volaného
das R-Gespräch führen
das ˈεrgəʃprεːç ˈfyːrən
uložiť peniaze na bežný účet
das Geld auf ein laufendes Konto einzahlen
das gεlt auf ain ˈlaufndəs ˈkɔnto ˈaintsaːlən
vybaviť si s kým (staré) účty
mit j-m (alte) Rechnungen begleichen
(ˈaltə) ˈrεçnʊŋən bəˈglaiçn