tváriť sa

schauen, gucken

Čo/Prečo sa (tak) tváriš?
Warum guckst du so?
vaˈrʊm gʊkst duː zoː?
Tváril sa smutne.
Er machte ein trauriges Gesicht.
eːɐ ˈmaxtə ain ˈtraurɪgəs gəˈzɪçt
Netvár sa tak!
Guck nicht so!
gʊk nɪçt zoː!
Tváril sa ako neviniatko.
Er sah aus wie die Unschuld selbst.
eːɐ zaː aus viː diː ˈʊnʃʊlt zεlpst
Tvári sa, že o tom nevie.
Er tut so, als ob er davon nichts wüsste.
eːɐ tuːt zoːˌ als ɔp eːɐ daˈfɔn nɪçts ˈvʏstə
Tvárila sa, akoby sa nič nestalo.
Sie tat so, als ob nichts geschehen wäre.
ziː taːt zoːˌ als ɔp nɪçts gəˈʃeːən ˈvεːrə