toľko

so viel

Toľko k problému...
So viel zum Problem...
zoː fiːl tsʊm proˈbleːm
Nemám toľko peňazí.
Ich habe nicht so viel Geld.
ɪç ˈhaːbə nɪçt zoː fiːl gεlt
Mám toľko, koľko potrebujem.
Ich habe so viel, wie ich brauche.
ɪç ˈhaːbə zoː fiːlˌ viː ɪç ˈbrauxə
Zaplatíme dvakrát toľko.
Wir bezahlen doppelt so viel.
viːɐ bəˈtsaːlən ˈdɔplt zoː fiːl
Bol o toľko lepší, že...
Er war so viel besser, dass...
eːɐ vaːɐ zoː fiːl ˈbεsɐˌ das
Toľko ľudí!
So viele Leute!
zoː ˈfiːlə ˈlɔytə!
toľko - koľko
so viel - wie
zoː fiːl - viː