študovať

studieren

Kde študuje?
Wo studiert er?
voː ʃtuˈdiːɐt eːɐ?
Čo to študuješ? (práve)
Was studierst du denn?
vas ʃtuˈdiːɐst duː dεn?
Kde ste študovali? (na ktorej škole)
Wo haben Sie studiert?
voː ˈhaːbn ziː ʃtuˈdiːɐt?
Študoval som na miestnej univerzite.
Ich habe an der örtlichen Universität studiert.
ɪç ˈhaːbə an deːɐ ˈœrtlɪçn univεrziˈtεːt ʃtuˈdiːɐt
Ešte študujem.
Ich studiere (immer) noch.
ɪç ʃtuˈdiːrə (ˈɪmɐ) nɔx
Študoval dejepis ako hlavný/vedľajší odbor.
Er hat Geschichte als Hauptfach/Nebenfach studiert.
eːɐ hat gəˈʃɪçtə als ˈhauptfax/ˈneːbnfax ʃtuˈdiːɐt
Študoval som dlho do noci.
Ich habe bis spät in die Nacht (hinein) gelernt.
ɪç ˈhaːbə bɪs ʃpεːt ɪn diː naxt (hɪˈnain) gəˈlεrnt