stačiť

1(postačovať) genügen, reichen

Bude to stačiť?
Wird das reichen?
vɪrt das ˈraiçn?
To nestačí.
Das reicht nicht.
das ˈraiçt nɪçt
To by malo bohato stačiť.
Es sollte reichlich genügen.
εs ˈzɔltə ˈraiçlɪç gəˈnyːgn
To stačí, aby bol človek šťastný.
Das reicht, um glücklich zu sein.
das ˈraiçtˌ ʊm ˈglʏklɪç tsuː zain
Stačí vám? (o jedle ap.)
Reicht es Ihnen?
ˈraiçt εs ˈiːnən?
Mne postačí, aj čo zvýši.
Mir reicht das, was übrig bleibt.
miːɐ ˈraiçt dasˌ vas ˈyːbrɪç blaipt
Stačí mi (na to) papier a ceruza.
Dazu reicht mir ein Stück Papier und ein Stift.
daˈtsuː ˈraiçt miːɐ ain ʃtʏk paˈpiːɐ ʊnt ain ʃtɪft
Niekedy stačí pár dolárov.
Manchmal reichen auch nur ein paar Dollars.
ˈmançmaːl ˈraiçn aux nuːɐ ain paːɐ ˈdɔlars
Peniaze nám vystačia tak od výplaty k výplate.
Das Geld reicht hinten und vorne nicht.
das gεlt ˈraiçt ˈhɪntn ʊnt ˈfɔrnə nɪçt
Stačí, keď mi zavoláte.
Es reicht, wenn Sie mich anrufen.
εs ˈraiçtˌ vεn ziː mɪç ˈanruːfn
Stačí povedať. (a máš to)
Du brauchst es nur zu sagen.
duː brauxst εs nuːɐ tsuː ˈzaːgn
Stačí si to prečítať.
Man muss es nur lesen.
man mʊs εs nuːɐ ˈleːzn
Stačilo málo a bol by vyhral.
Es fehlte nicht viel und er hätte gewonnen.
εs ˈfeːltə nɪçt fiːl ʊnt eːɐ ˈhεtə gəˈvɔnən

2(schopnosťami) schaffen, mithalten

Ukázalo sa, že na tú úlohu nestačí.
Es hat sich gezeigt, dass er der Aufgabe nicht gewachsen ist.
εs hat zɪç gəˈtsaiktˌ das eːɐ deːɐ ˈaufgaːbə nɪçt gəˈvaksn ɪst
Počkaj, nestačím ti!
Warte, du bist zu schnell für mich!
ˈvartəˌ duː bɪst tsuː ʃnεl fyːɐ mɪç!
Sotva som stačil vypiť kávu.
Ich habe gerade noch meinen Kaffee ausgetrunken.
ɪç ˈhaːbə gəˈraːdə nɔx ˈmainən ˈkafeː ˈausgətrʊŋkn
nestačiť na čo
bei etw. nicht mithalten (können)
nɪçt ˈmɪthaltn (ˈkœnən)