spoznať

1(totožnosť, cestu ap.) kennen, (wieder)erkennen

Spoznávate ma?
Erkennen Sie mich?
εɐˈkεnən ziː mɪç?
Hneď som to spoznal.
Ich habe es sofort erkannt.
ɪç ˈhaːbə εs zoˈfɔrt εɐˈkant
Spoznal som ťa po hlase.
Ich habe dich an der Stimme erkannt.
ɪç ˈhaːbə dɪç an deːɐ ˈʃtɪmə εɐˈkant

2(zoznámiť sa) kennenlernen

Spoznáš nových ľudí.
Du lernst neue Menschen kennen.
duː lεrnst ˈnɔyə ˈmεnʃn ˈkεnən
Spoznali sme sa na škole.
Wir haben uns im Studium kennengelernt.
viːɐ ˈhaːbn ʊns ɪm ˈʃtuːdiʊm ˈkεnəngəlεrnt

3(oboznámiť sa) kennenlernen, (získať znalosť, zistiť ap.) erkennen

Chcel by som lepšie spoznať mesto.
Ich möchte die Stadt besser kennenlernen.
ɪç ˈmœçtə diː ʃtat ˈbεsɐ ˈkεnənlεrnən
Chcem trochu spoznať svet. (cestovať ap.)
Ich will die Welt kennenlernen/sehen.
ɪç vɪl diː vεlt ˈkεnənlεrnən/ˈzeːən