spomínať si

sich erinnern an j-n/etw., denken an j-n/etw.

Spomínate si na mňa?
Erinnern Sie sich an mich?
εɐˈ|ɪnɐn ziː zɪç an mɪç?
Nespomínam si na neho.
Ich kann mich an ihn nicht erinnern.
ɪç kan mɪç an iːn nɪçt εɐˈ|ɪnɐn
Nespomínam si.
Ich erinnere mich nicht.
ɪç εɐ|ɪnərə mɪç nɪçt
Už si spomínam!
Ja, ich erinnere mich!
jaːˌ ɪç εɐ|ɪnərə mɪç!