snaha

Bemühung f, Bestrebung f, Bestreben n

Bola to márna snaha.
Alle Bemühungen waren umsonst/vergeblich.
ˈalə bəˈmyːʊŋən ˈvaːrən ʊmˈzɔnst/fεɐˈgeːplɪç
Mala snahu (to urobiť).
Sie hat sich Mühe gegeben (es zu tun).
ziː hat zɪç ˈmyːə gəˈgeːbn (εs tsuː tuːn)
Vďaka za snahu!
Danke für die Bemühung!
ˈdaŋkə fyːɐ diː bəˈmyːʊŋ!
v snahe o čo
in den Bemühungen um etw.
ɪn deːn bəˈmyːʊŋən