silný

stark, heftig, kräftig

Musíš byť silný!
Du musst stark sein!
duː mʊst ʃtark zain!
Si dosť silný na to, aby si...
Du bist stark genug, um... zu....
duː bɪst ʃtark gəˈnuːkˌ ʊm... tsuː...
V noci bol silný lejak.
In der Nacht gab es heftige Regenfälle.
ɪn deːɐ naxt gaːp εs ˈhεftɪgə ˈreːgnfεlə
Kto je najsilnejší?
Wer ist der Stärkste?
veːɐ ɪst deːɐ ˈʃtεrkstə?
To je trochu silná káva. (to už prehnali)
Das ist ein starkes Stück.
das ɪst ain ˈʃtarkəs ʃtʏk
silnejšie pohlavie
das stärkere/starke Geschlecht
das ˈʃtεrkərə/ˈʃtarkə gəˈʃlεçt
poznať čie silné a slabé stránky
j-s starke und schwache Seiten kennenlernen
ˈʃtarkə ʊnt ˈʃvaxə ˈzaitn ˈkεnənlεrnən
Silno mi stisol ruku.
Er hat mir kräftig die Hand gedrückt.
eːɐ hat miːɐ ˈkrεftɪç diː hant gəˈdrʏkt