sila

Kraft f, (intenzita) Stärke f, (moc) Macht f

neuveriteľnú silu.
Er ist unheimlich stark.
eːɐ ɪst ˈʊnhaimlɪç ʃtark
Budem sa snažiť zo všetkých síl.
Ich werde mich mit allen Kräften bemühen.
ɪç ˈveːɐdə mɪç mɪt ˈalən ˈkrεftn bəˈmyːən
Vynaložíme všetky sily...
Wir werden alles in unseren Kräften Stehende tun, um...
viːɐ ˈveːɐdn ˈaləs ɪn ˈʊnzərən ˈkrεftn ˈʃteːəndə tuːnˌ ʊm
Vyžaduje si to veľkú silu.
Es nimmt viel Kraft in Anspruch.
εs nɪmt fiːl kraft ɪn ˈanʃprʊx
Pracoval, čo mu sily stačili.
Er hat mit allen/vollen Kräften gearbeitet.
eːɐ hat mɪt ˈalən/ˈfɔlən ˈkrεftn gəˈ|arbaitət
Šetri si sily.
Spar dir deine Kraft/Kräfte.
ʃpaːɐ diːɐ ˈdainə kraft/ˈkrεftə
Udrel ma z celej sily.
Er schlug mich mit aller Kraft.
eːɐ ʃluːk mɪç mɪt ˈalɐ kraft
Tak to je (teda) sila!
Na, das ist (ja) heftig!, Das ist ja der Hammer!
naˌ das ɪst (jaː) ˈhεftɪç!ˌ das ɪst jaː deːɐ ˈhamɐ!
spoločnými silami
mit gemeinsamen Kräften
mɪt gəˈmainzaːmən ˈkrεftn
pozbierať (všetky svoje) sily
(alle seine) Kräfte sammeln/zusammennehmen
(ˈalə ˈzainə) ˈkrεftə ˈzamln/tsuˈzamənneːmən
sila vôle
Willenskraft f, Willensstärke f
ˈvɪlənskraftˌ ˈvɪlənsʃtεrkə