rád

gern(e), froh

Rád! (ochotne)
Gerne!
ˈgεrnə!
Som rád, že ťa vidím., Rád ťa vidím.
Schön dich zu sehen!
ʃøːn dɪç tsuː ˈzeːən!
Rád som vás videl.
Es war schön, euch wieder zu sehen.
εs vaːɐ ʃøːnˌ ɔyç ˈviːdɐ tsuː ˈzeːən
Bol rád, že...
Er war froh, dass...
eːɐ vaːɐ froːˌ das
Rado sa stalo. (odpoveď na poďakovanie)
Gern geschehen.
ˈgεrn gəˈʃeːən
Rád by som hovoril s...
Ich hätte gerne mit... gesprochen., Ich möchte mit... sprechen.
ɪç ˈhεtə ˈgεrnə mɪt... gəˈʃprɔxnˌ ɪç ˈmœçtə mɪt... ˈʃprεçn
Radi by sme sa ospravedlnili.
Wir möchten uns entschuldigen.
viːɐ ˈmœçtn ʊns εntˈʃʊldɪgn
Veľmi rád by som to videl.
Ich würde es furchtbar gerne sehen.
ɪç ˈvʏrdə εs ˈfʊrçtbaːɐ ˈgεrnə ˈzeːən
Nemám ho rád.
Ich mag ihn nicht.
ɪç maːk iːn nɪçt
Mám ťa rád.
Ich hab' dich lieb., Ich liebe dich.
ɪç haːp dɪç liːpˌ ɪç ˈliːbə dɪç
rád čiernu kávu.
Er mag schwarzen Kaffee.
eːɐ maːk ˈʃvartsn ˈkafeː
Rád spievam.
Ich singe gern.
ɪç ˈzɪŋə ˈgεrn
Rád sa bicyklujem.
Ich fahre gern Rad.
ɪç ˈfaːrə ˈgεrn raːt
Veľmi rada spí.
Sie schläft besonders gern.
ziː ʃlεːft bəˈzɔndɐs ˈgεrn
Čo máš najradšej (na)...?
Was gefällt dir am besten (an)...?
vas gəˈfεlt diːɐ am ˈbεstn (an)paradɔnˈtoːzə