prípad

(Vor)Fall m, (aj záležitosť) Sache f, Angelegenheit f

Tak v tom prípade...
Also in diesem Fall...
ˈalzo ɪn ˈdiːzəm fal
V mojom prípade...
In meinem Fall...
ɪn ˈmainəm fal
V matematike som beznádejný prípad.
In Mathe bin ich ein hoffnungsloser Fall.
ɪn ˈmatə bɪn ɪç ain ˈhɔfnʊŋsloːzɐ fal
V prípade požiaru volajte 112.
Bei Feuer rufen Sie 112 an.
ˈbai ˈfɔyɐ ˈruːfn ziː ˈhʊndɐt|tsvœlf an
v prípade, že
im Fall(e), dass
ɪm fal(eː)ˌ das
v prípade nutnosti
im Notfall, notfalls
ɪm ˈnoːtfalˌ ˈnoːtfals
v každom prípade
auf jeden Fall, auf alle Fälle, jedenfalls
auf ˈjeːdn falˌ auf ˈalə ˈfεləˌ ˈjeːdnˈfals
v žiadnom prípade
auf keinen Fall, keinesfalls
auf ˈkainən falˌ ˈkainəsfals
pre každý prípad, len pre prípad (pre istotu)
für alle Fälle, nur für den Fall (,dass)
fyːɐ ˈalə ˈfεləˌ nuːɐ fyːɐ deːn fal (ˌdas)
v najlepšom prípade
bestenfalls, im besten Fall, im Höchstfall
ˈbεstnfalsˌ ɪm ˈbεstn falˌ ɪm ˈhøːçstfal