príležitosť

Gelegenheit f, (šanca) Chance f, (udalosť) Anlass m

Nenechá si tú príležitosť ujsť.
Diese Gelegenheit wird er sich nicht entgehen lassen.
ˈdiːzə gəˈleːgnhait vɪrt eːɐ zɪç nɪçt εntˈgeːən ˈlasn
Nemal by si zahodiť takú príležitosť.
So eine Gelegenheit solltest du nicht verpassen.
zoː ˈainə gəˈleːgnhait ˈzɔltəst duː nɪçt fεɐˈpasn
Prepásol som skvelú príležitosť.
Ich habe eine tolle Gelegenheit verpasst.
ɪç ˈhaːbə ˈainə ˈtɔlə gəˈleːgnhait fεɐˈpast
pri najbližšej príležitosti
bei nächster Gelegenheit
bai ˈnεçstɐ gəˈleːgnhait