prihlásiť (sa)

sich (an)melden, (k zodpovednosti ap.) bekennen

Prihlásil som sa na jazykový kurz.
Ich habe mich zum Sprachkurs angemeldet.
ɪç ˈhaːbə mɪç tsʊm ˈʃpraːxkʊrs ˈangəmεldət
Prihlás sa u mňa/môjho kolegu.
Melde dich bei mir/meinem Kollegen.
ˈmεldə dɪç bai miːɐ/ˈmainəm kɔˈleːgn
Musím sa najprv prihlásiť v hoteli.
Ich muss mich zuerst im Hotel anmelden.
ɪç mʊs mɪç tsuˈ|eːɐst ɪm hoˈtεl ˈanmεldn
Prihlásil som sa ako dobrovoľník na...
Ich habe mich als Freiwillige zu... angemeldet.
ɪç ˈhaːbə mɪç als ˈfraivɪlɪgə tsuː... ˈangəmεldət
Prihlásil som sa na vysokú školu.
Ich habe mich an die Hochschule angemeldet.
ɪç ˈhaːbə mɪç an diː ˈhoːxʃuːlə ˈangəmεldət
O nájdené veci sa nikto neprihlásil.
Zu den gefundenen Sachen hat sich niemand gemeldet.
tsuː deːn gəˈfʊndənən ˈzaxn hat zɪç ˈniːmant gəˈmεldət
Prihláste sa, ak niečomu nerozumiete.
Hebt die Hand, falls ihr etwas nicht versteht.
heːpt diː hantˌ fals iːɐ ˈεtvas nɪçt fεɐˈʃteːt