prejsť, prechádzať

1(dopr. prostriedkom) durchfahren etw. Akk, (okolo) vorbeifahren an j-m/etw.

Prešli okolo nás.
Sie sind an uns vorbeigefahren.
ziː zɪnt an ʊns foːɐˈbaigəfaːrən
Prešiel som na červenú.
Ich bin bei Rot gefahren.
ɪç bɪn bai roːt gəˈfaːrən
Len (tadiaľ) prechádzame.
Wir fahren (hier) nur durch.
viːɐ ˈfaːrən (hiːɐ) nuːɐ dʊrç
Takmer ho prešlo auto.
Er wurde fast von einem Auto überfahren.
eːɐ ˈvʊrdə fast fɔn ˈainəm ˈauto yːbɐˈfaːrən
Prejdi si tie fotky. (letmo)
Sieh dir die Fotos an.
ziː diːɐ diː ˈfoːtos an

2(chôdzou) durchgehen durch etw., durchkommen durch etw.

Poďme sa prejsť.
Lass uns spazieren gehen.
las ʊns ʃpaˈtsiːrən ˈgeːən
Prejdi si to ešte raz.
Geh das noch einmal durch.
geː das nɔx ˈainmaːl dʊrç
Neprejde to cez dvere.
Es passt nicht durch die Tür.
εs past nɪçt dʊrç diː tyːɐ

3(krížom) (über)queren, übergehen, (na iný systém) wechseln

Prejdite cez ulicu.
Überqueren Sie die Straße.
yːbɐˈkveːrən ziː diː ˈʃtraːsə
Čoskoro to prejde.
Es ist bald vorbei.
εs ɪst balt foːɐˈbai
Prešla ma chuť do jedla.
Ich habe den Appetit verloren.
ɪç ˈhaːbə deːn apeˈtiːt fεɐˈloːrən
Bolesť už prechádza.
Der Schmerz lässt schon nach.
deːɐ ʃmεrts lεst ʃoːn naːx
Prešli sme na nový systém.
Wir haben zu einem neuen System gewechselt.
viːɐ ˈhaːbn tsuː ˈainəm nɔyən zʏsˈteːm gəˈvεkslt
Prejdime na inú tému.
Wechseln wir das Thema.
ˈvεksln viːɐ das ˈteːma
Prejdi k veci.
Komm zur Sache.
kɔm tsuːɐ ˈzaxə
Musím si pred skúškou prejsť poznámky.
Ich muss vor der Prüfung meine Notizen durchsehen.
ɪç mʊs foːɐ deːɐ ˈpryːfʊŋ ˈmainə noˈtiːtsn ˈdʊrçzeːən
Neprešla ani hodina a bol späť.
Es war noch keine Stunde vergangen, als er zurück war.
εs vaːɐ nɔx ˈkainə ˈʃtʊndə fεɐˈgaŋənˌ als eːɐ tsuˈrʏk vaːɐ
To ti neprejde.
Das wird dir nicht durchgehen.
das vɪrt diːɐ nɪçt ˈdʊrçgeːən
Nechaj si to prejsť hlavou.
Lass es dir durch den Kopf gehen.
las εs diːɐ dʊrç deːn kɔpf ˈgeːən