prednosť

Vorzug m, Vorteil m, (priorita) Vorrang m

Rodina má vždy prednosť.
Die Familie hat immer Vorrang.
diː faˈmiːliə hat ˈɪmɐ ˈfoːɐraŋ
Daj prednosť v jazde! (značka)
Vorfahrt gewähren!
ˈfoːɐfaːɐt gəˈvεːrən!
Kto mal prednosť (v jazde)?
Wer hatte Vorfahrt?
veːɐ ˈhatə ˈfoːɐfaːɐt?
Jeho najväčšia prednosť je usilovnosť.
Sein größter Vorteil ist der Fleiß.
zain ˈgrøːstɐ ˈfoːɐtail ɪst deːɐ flais
To prednosť pred...
Das hat Vorrang vor...
das hat ˈfoːɐraŋ foːɐ