právo

Recht n, (oprávnenie, nárok) (An)Recht n, Berechtigung f

Mám právo povedať...
Ich habe das Recht zu sagen...
ɪç ˈhaːbə das rεçt tsuː ˈzaːgn
Nemáte právo požadovať...
Sie haben kein Recht... zu verlangen.
ziː ˈhaːbn kain rεçt... tsuː fεɐˈlaŋən
Bol v práve.
Er war im Recht.
eːɐ vaːɐ ɪm rεçt
Porušujú ľudské práva.
Sie verstoßen gegen/verletzen die Menschenrechte.
ziː fεɐˈʃtoːsn ˈgeːgn/fεɐˈlεtsn diː ˈmεnʃnrεçtə
Študuje právo.
Er studiert Jura.
eːɐ ʃtuˈdiːɐt ˈjuːra
Všetky práva vyhradené.
Alle Rechte vorbehalten.
ˈalə ˈrεçtə ˈfoːɐbəhaltn