potrebovať

brauchen, benötigen

Čo potrebujete?
Was brauchen Sie?
vas ˈbrauxn ziː?
Nepotrebujem to.
Ich brauche es nicht.
ɪç ˈbrauxə εs nɪçt
Budeme potrebovať pomoc.
Wir werden Hilfe brauchen.
viːɐ ˈveːɐdn ˈhɪlfə ˈbrauxn
Nutne to potrebujem.
Ich brauche es dringend.
ɪç ˈbrauxə εs ˈdrɪŋənt
Potrebujem ísť na záchod.
Ich muss auf die/zur Toilette.
ɪç mʊs auf diː/tsuːɐ toaˈlεtə
Niečo by som od teba potreboval.
Ich würde etwas von dir brauchen.
ɪç ˈvʏrdə ˈεtvas fɔn diːɐ ˈbrauxn
Nepotrebuješ niekam hodiť? (odviezť)
Soll ich dich irgendwohin fahren?
zɔl ɪç dɪç ˈɪrgntvohɪn ˈfaːrən?
Potrebujeme mapu mesta.
Wir brauchen einen Stadtplan.
viːɐ ˈbrauxn ˈainən ˈʃtatplaːn
To je to posledné, čo potrebujeme!
Das ist das letzte, was wir brauchen!
das ɪst das ˈlεtstəˌ vas viːɐ ˈbrauxn!