pomýliť si

verwechseln

Pomýlil som si vás s...
Ich habe Sie mit... verwechselt.
ɪç ˈhaːbə ziː mɪt... fεɐˈvεkslt
Museli ste si ma s niekým pomýliť.
Sie müssen mich mit jemandem verwechselt haben.
ziː ˈmʏsn mɪç mɪt ˈjeːmandəm fεɐˈvεkslt ˈhaːbn
Pomýlil som sa.
Ich habe mich geirrt.
ɪç ˈhaːbə mɪç gəˈɪrt