pokiaľ

wenn, falls, (dokiaľ) bis

Pokiaľ viem.
Soviel ich weiß.
zoˈfiːl ɪç vais
Pokiaľ sa nemýlim...
Wenn ich mich nicht irre...
vεn ɪç mɪç nɪçt ˈɪrə
Pokiaľ vezmeme do úvahy, že...
Wenn wir in Betracht ziehen, dass...
vεn viːɐ ɪn bəˈtraxt ˈtsiːənˌ das
Pokiaľ sa nenaučíš...
Wenn du... nicht lernst.
vεn duː... nɪçt lεrnst
Pokiaľ ide o mňa, súhlasím.
Was mich angeht, stimme ich zu/bin ich dafür.
vas mɪç ˈangeːtˌ ˈʃtɪmə ɪç tsuː/bɪn ɪç daˈfyːɐ
pokiaľ ide o koho/čo
was j-n/etw. angeht/betrifft
vas ˈangeːt/bəˈtrɪft