pohľad

1(pozretie sa) (An)Blick m

Môj pohľad upútal nápis...
Meinen Blick fesselte die Aufschrift...
ˈmainən blɪk ˈfεsltə diː ˈaufʃrɪft
Je to poznať na prvý pohľad.
Es ist auf den ersten Blick erkennbar.
εs ɪst auf deːn ˈeːɐstn blɪk εɐˈkεnbaːɐ
Uprela pohľad na...
Sie heftete die Augen/den Blick auf...
ziː ˈhεftətə diː ˈaugn/deːn blɪk auf
Premeral si ma pohľadom.
Er hat mich mit Blicken gemustert.
eːɐ hat mɪç mɪt ˈblɪkn gəˈmʊstɐt
láska na prvý pohľad
Liebe auf den ersten Blick
ˈliːbə auf deːn ˈeːɐstn blɪk
na pohľad (zdanlivo)
dem Anschein nach
deːm ˈanʃain naːx

2(pozorovanie ap.) Anblick m, (Aus)Sicht f

Z môjho pohľadu...
Meiner Ansicht nach..., Aus meiner Sicht...
ˈmainɐ ˈanzɪçt naːxˌ ˈaus ˈmainɐ zɪçt
Skús sa na to pozrieť z môjho pohľadu.
Versuch es aus meiner Sicht zu betrachten.
fεɐˈzuːx εs aus ˈmainɐ zɪçt tsuː bəˈtraxtn
Naskytol sa nám ohromujúci pohľad.
Es bot sich uns ein verblüffender Anblick.
εs boːt zɪç ʊns ain fεɐˈblʏfnədɐ ˈanblɪk
Bol na neho žalostný pohľad.
Er bot einen erbärmlichen Anblick.
eːɐ boːt ˈainən εɐˈbεrmlɪçn ˈanblɪk