podľa

nach, gemäß

Podľa mňa...
Meiner Meinung/Ansicht nach..., Ich glaube...
ˈmainɐ ˈmainʊŋ/ˈanzɪçt naːxˌ ɪç ˈglaubə
Podľa všetkého...
allem/dem Anschein nach..., aller Wahrscheinlichkeit nach...
ˈaləm/deːm ˈanʃain naːxˌ ˈalɐ vaːɐˈʃainlɪçkait naːx
Podľa posledných správ...
Nach neusten/letzten Meldungen...
naːx ˈnɔystn/ˈlεtstn ˈmεldʊŋən
Podľa neoverených správ...
Unbestätigten Meldungen zufolge...
ˈʊnbəʃtεːtɪçtn ˈmεldʊŋən tsuˈfɔlgə
Všetko ide podľa plánu.
Alles geht/verläuft nach Plan., Alles läuft wie geplant., Alles läuft nach Plan/planmäßig.
ˈaləs geːt/fεɐˈlɔyft naːx plaːnˌ ˈaləs lɔyft viː gəˈplaːntˌ ˈaləs lɔyft naːx plaːn/ˈplaːnmεːsɪç
Podľa mojich výpočtov...
Nach meinen Berechnungen...
naːx ˈmainən bəˈrεçnʊŋən
Súdiac podľa jeho veku...
Seinem Alter nach...
ˈzainəm ˈaltɐ naːx
Podľa mojich hodiniek je šesť.
Nach meiner Uhr ist es sechs.
naːx ˈmainɐ uːɐ ɪst εs zεks
To nie je práve podľa môjho gusta.
Das ist nicht nach meinem Gusto/Geschmack.
das ɪst nɪçt naːx ˈmainəm ˈgʊsto/gəˈʃmak
Bol pomenovaný podľa...
Er wurde nach... genannt.
eːɐ ˈvʊrdə naːx... gəˈnant
Roztrieď to podľa veľkosti.
Sortiere es nach der Größe.
zɔrˈtiːrə εs naːx deːɐ ˈgrøːsə
Dosoľte podľa chuti.
Nach Geschmack nachsalzen.
naːx gəˈʃmak ˈnaːxzaltsn
Oblieka sa podľa poslednej módy.
Sie kleidet sich nach der letzten Mode.
ziː ˈklaidət zɪç naːx deːɐ ˈlεtstn ˈmoːdə
Mal by si sa podľa toho zariadiť.
Du solltest dich danach richten.
duː ˈzɔltəst dɪç daˈnaːx ˈrɪçtn
podľa abecedy
nach dem Alphabet, alphabetisch
naːx deːm ˈalfaˈbeːtˌ alfaˈbeːtɪʃ
podľa očakávania
erwartungsgemäß, wie erwartet
εɐˈvartʊŋsgəmεːsˌ viː εɐˈvartət