počítať

1(zisťovať počet) zählen, rechnen

Počítaj od jedna do desať.
Zähle von eins bis zehn.
ˈtsεːlə fɔn ains bɪs tseːn
Počítame každú korunu.
Wir müssen mit jedem Cent rechnen.
viːɐ ˈmʏsn mɪt ˈjeːdəm sεnt ˈrεçnən
keď nepočítam..., nepočítajúc do toho...
ohne... mitzuzählen
ˈoːnə... ˈmɪttsutsεːlən
počítajúc do toho čo
einschließlich etw., inklusive etw.
ˈainʃliːslɪçˌ ɪnkluˈziːvə

2(mať na zreteli) rechnen

Počítam s najhorším.
Ich rechne mit dem Schlimmsten.
ɪç ˈrεçnə mɪt deːm ˈʃlɪmstn
S touto možnosťou musíš počítať.
Mit dieser Möglichkeit musst du rechnen.
mɪt ˈdiːzɐ ˈmøːklɪçkait mʊst duː ˈrεçnən
S tým musíme počítať.
Damit müssen wir rechnen.
daˈmɪt ˈmʏsn viːɐ ˈrεçnən
S tým som nepočítal.
Damit habe ich nicht gerechnet.
daˈmɪt ˈhaːbə ɪç nɪçt gəˈrεçnət
Môžeme s tebou počítať?
Können wir auf dich zählen?
ˈkœnən viːɐ auf dɪç ˈtsεːlən?
Počítaš s tým?
Rechnest du damit?
ˈrεçnəst duː daˈmɪt?
Počítaj s tým. (so stretnutím ap.)
Rechne damit.
ˈrεçnə daˈmɪt