počasie

Wetter n

Aké bude počasie?
Wie wird das Wetter?
viː vɪrt das ˈvεtɐ?
Počasie sa zlepšuje/zhoršuje.
Das Wetter wird besser/schlechter.
das ˈvεtɐ vɪrt ˈbεsɐ/ˈʃlεçtɐ
Keď vydrží počasie...
Wenn sich das Wetter hält...
vεn zɪç das ˈvεtɐ hεːlt
Napriek zlému počasiu...
Trotz des schlechten Wetters...
trɔts dεs ˈʃlεçtn ˈvεtɐs
Pre počasie...
Wegen des Wetters...
ˈveːgn dεs ˈvεtɐs
To je ale hnusné počasie!
Was für ein Hundewetter!
vas fyːɐ ain ˈhʊndəvεtɐ!
predpoveď počasia
Wettervorhersage f, Wettervoraussage f
ˈvεtɐfoːɐheːɐzaːgəˌ ˈvεtɐfoːɐ|auszaːgə
pekné počasie
schönes/gutes Wetter
ˈʃøːnəs/ˈguːtəs ˈvεtɐ
zlé/nevľúdne počasie
Unwetter n
ˈʊnvεtɐ
slnečné/daždivé/mrazivé počasie
Sonnenwetter n/Regenwetter n/Frostwetter n
ˈzɔnεnvεtɐ /ˈreːgnvεtɐ /ˈfrɔstvεtɐ
premenlivé počasie
wechselhaftes Wetter
ˈvεkslhaftəs ˈvεtɐ
za každého počasia
bei Wind und Wetter/jedem Wetter
bai vɪnt ʊnt ˈvεtɐ/ˈjeːdəm ˈvεtɐ
počasie pod psa
Wetter, bei dem man keinen Hund hinaus/vor die Tür jagt
ˈvεtɐˌ bai deːm man ˈkainən hʊnt hɪˈnaus/foːɐ diː tyːɐ jaːkt