platiť

1(dávať peniaze) (be)zahlen

Platím! (na čašníka)
Bitte zahlen!
ˈbɪtə ˈtsaːlən!
Platím ja! (pozývam)
Ich zahle!
ɪç ˈtsaːlə!
Koľko platím?
Wie viel habe ich zu bezahlen?
viː fiːl ˈhaːbə ɪç tsuː bəˈtsaːlən?
Platíte v hotovosti alebo kartou?
Zahlen Sie bar oder mit Kreditkarte?
ˈtsaːlən ziː baːɐ ˈoːdɐ mɪt ˈkrediːtkartə?
Platím v hotovosti.
Ich zahle bar.
ɪç ˈtsaːlə baːɐ
Platia dobre? (v zamestnaní)
Bezahlen sie gut?
bəˈtsaːlən ziː guːt?
Sme platení od hodiny.
Wir werden pro Stunde bezahlt.
viːɐ ˈveːɐdn proː ˈʃtʊndə bəˈtsaːlt
Platíme každý sám za seba. (útratu ap.)
Jeder zahlt für sich.
ˈjeːdɐ tsaːlt fyːɐ zɪç

2(byť v platnosti) gelten, gültig sein

Vízum platí jeden rok.
Das Visum ist ein Jahr lang gültig.
das ˈviːzʊm ɪst ain jaːɐ laŋ ˈgʏltɪç
Spiatočný lístok platí tri dni.
Die Rückfahrkarte gilt für drei Tage.
diː ˈrʏkfaːɐkartə gɪlt fyːɐ drai ˈtaːgə
Platí ešte tvoja ponuka?
Gilt dein Angebot immer noch?
gɪlt dain ˈangəboːt ˈɪmɐ nɔx?
To platí pre všetkých!
Das gilt für alle!
das gɪlt fyːɐ ˈalə!
To neplatí pre chodcov.
Das gilt nicht für Fußgänger.
das gɪlt nɪçt fyːɐ ˈfuːsgεŋɐ
To na mňa neplatí.
Das zieht bei mir nicht.
das tsiːt bai miːɐ nɪçt
Platí! (dohodnuté)
Abgemacht!
ˈapgəmaxt!