opakovať

wiederholen

Opakujte po mne.
Wiederholen Sie nach mir!
viːdɐˈhoːlən ziː naːx miːɐ!
Nebudem to opakovať.
Ich werde es nicht wiederholen.
ɪç ˈveːɐdə εs nɪçt viːdɐˈhoːlən
Musí opakovať skúšku.
Er muss die Prüfung wiederholen.
eːɐ mʊs diː ˈpryːfʊŋ viːdɐˈhoːlən
Budú ten seriál opakovať. (v televízii)
Man wird diese Serie wiederholen.
man vɪrt ˈdiːzə ˈzeːriə viːdɐˈhoːlən
Opakovať! (zvolanie divákov)
Zugabe!
ˈtsuːgaːbə!
Musím si opakovať na skúšku.
Ich muss mich auf die Prüfung vorbereiten.
ɪç mʊs mɪç auf diː ˈpryːfʊŋ ˈfoːɐbəraitn
Musel opakovať tretí ročník.
Er musste das dritte Jahr wiederholen.
eːɐ ˈmʊstə das ˈdrɪtə jaːɐ viːdɐˈhoːlən
Už sa to nebude opakovať.
Das wird sich nicht mehr wiederholen.
das vɪrt zɪç nɪçt meːɐ viːdɐˈhoːlən
Dejiny sa opakujú.
Die Geschichte wiederholt sich.
diː gəˈʃɪçtə viːdɐˈhoːlt zɪç
Opakuješ sa. (hovoríš to isté)
Du wiederholst dich.
duː ˈviːdɐhoːlst dɪç
opakovať čo ako papagáj
etw. Akk wie ein Papagei nachplappern
viː ain papaˈgai ˈnaːxplapɐn