nechať

1(dopustiť) lassen

Nechajte ho ísť.
Lassen Sie ihn gehen!
ˈlasn ziː iːn ˈgeːən!
Nechaj ma hádať.
Lass mich mal raten.
las mɪç maːl ˈraːtn
Nenechaj sa vysmiať.
Lass dich nicht auslachen.
las dɪç nɪçt ˈauslaxn
Nechajte ma dohovoriť!
Lassen Sie mich ausreden!
ˈlasn ziː mɪç ˈausreːdn!
Je dobrý. To sa musí nechať.
Er ist gut. Das muss man ihm lassen.
eːɐ ɪst guːt das mʊs man iːm ˈlasn
Nechaj mu to.
Lass es ihm.
las εs iːm
Nenechám sa od neho urážať!
Ich lasse mich von ihm nicht beleidigen!
ɪç ˈlasə mɪç fɔn iːm nɪçt bəˈlaidɪgn!
Nechal som sa oblafnúť. (oklamať)
Ich habe mich anschmieren lassen.
ɪç ˈhaːbə mɪç ˈanʃmiːrən ˈlasn
Nenechal sa presvedčiť.
Er hat sich nicht überzeugen lassen.
eːɐ hat zɪç nɪçt yːbɐˈtsɔygn ˈlasn

2(zanechať ap.) lassen, (prenechať ap.) überlassen

Nechaj to na neskôr.
Lass es für später.
las εs fyːɐ ˈʃpεːtɐ
Nenechávaj to na koniec/poslednú chvíľu.
Warte damit nicht bis zum letzten Augenblick.
ˈvartə daˈmɪt nɪçt bɪs tsʊm ˈlεtstn ˈaugnblik
Nechajme to tak (zabudnime na to).
Lassen wir das sein.
ˈlasn viːɐ das zain
Nechaj to tak! (nedotýkaj sa toho)
Lass das sein!
las das zain!
Nenechaj ich čakať.
Lass sie nicht warten.
las ziː nɪçt ˈvartn
Nechaj to tak, ako to je.
Lass es so, wie es ist.
las εs zoːˌ viː εs ɪst
Nechajte to na mňa.
Überlasst es mir.
yːbɐˈlast εs miːɐ
Chcete mu nechať odkaz?
Wollen Sie ihm eine Nachricht hinterlassen?
ˈvɔlən ziː iːm ˈainə ˈnaːxrɪçt hɪntɐˈlasn?
Ja to tak nenechám!
Ich werde es nicht so lassen!
ɪç ˈveːɐdə εs nɪçt zoː ˈlasn!
Nechala ma. (opustila)
Sie hat mit mir Schluss gemacht., Sie verließ mich.
ziː hat mɪt miːɐ ʃlʊs gəˈmaxtˌ ziː fεɐˈliːs mɪç