možnosť

Möglichkeit f, (príležitosť) Gelegenheit f

Nemal som možnosť...
Ich hatte keine Möglichkeit...
ɪç ˈhatə ˈkainə ˈmøːklɪçkait
Využi možnosť...
Nutze die Gelegenheit...
ˈnʊtsə diː gəˈleːgnhait
Nebola iná možnosť.
Es gab keine andere Möglichkeit.
εs gaːp ˈkainə ˈandərə ˈmøːklɪçkait
dve možnosti. (ako to urobiť)
Es gibt zwei Möglichkeiten.
εs gipt tsvai ˈmøːklɪçkaitn
To je nad naše možnosti.
Das übersteigt unsere Möglichkeiten.
das yːbɐˈʃtaikt ˈʊnzərə ˈmøːklɪçkaitn
v rámci možností
im Rahmen des Möglichen
ɪm ˈraːmən dεs ˈmøːklɪçn
... hneď ako budete mať možnosť.
... so bald wie möglich.
... zoː balt viː ˈmøːklɪç
... až ako posledná možnosť.
... als die letzte Möglichkeit.
... als diː ˈlεtstə ˈmøːklɪçkait