môcť

1(byť schopný) können

Mohli by ste mi pomôcť?
Können Sie mir helfen?
ˈkœnən ziː miːɐ ˈhεlfn?
Čo pre vás môžem urobiť?
Was kann ich für Sie tun?
vas kan ɪç fyːɐ ziː tuːn?
Nemôžem spať.
Ich kann nicht schlafen.
ɪç kan nɪçt ˈʃlaːfn
Môžete sa posadiť.
Sie können sich setzen.
ziː ˈkœnən zɪç ˈzεtsn
Robili sme, čo sme mohli.
Wir haben getan, was wir konnten.
viːɐ ˈhaːbn gəˈtaːnˌ vas viːɐ ˈkɔntn
Ako som to mohol vedieť?
Wie konnte ich das wissen?
viː ˈkɔntə ɪç das ˈvɪsn?
Kto to mohol urobiť?
Wer kann das getan haben?
veːɐ kan das gəˈtaːn ˈhaːbn?
Mohli ťa zabiť!
Sie hätten dich töten können!
ziː ˈhεtn dɪç ˈtøːtn ˈkœnən!
Na to sa môžem vykašlať.
Ich pfeife darauf.
ɪç ˈpfaifə daˈrauf
Môžete na minútku?
Haben Sie einen Moment Zeit?
ˈhaːbn ziː ˈainən moˈmεnt tsait?
Môžeš mi našepkať?
Kannst du mir vorsagen?
kanst duː miːɐ ˈfoːɐzaːgn?
Nemôžem si pomôcť.
Ich kann mir nicht helfen.
ɪç kan miːɐ nɪçt ˈhεlfn
Tí mi môžu byť ukradnutí!
Die können mich (mal) gern haben!
diː ˈkœnən mɪç (maːl) ˈgεrn ˈhaːbn!

2(smieť) dürfen

Môžem otvoriť okno?
Darf ich das Fenster aufmachen?
darf ɪç das ˈfεnstɐ ˈaufmaxn?
To nemôžeš!
Das darfst du nicht!
das darfst duː nɪçt!
Môže sa tu fajčiť?
Darf man hier rauchen?
darf man hiːɐ ˈrauxn?
To nemohol byť on.
Das kann er nicht gewesen sein.
das kan eːɐ nɪçt gəˈveːzn zain
Koľko to môže stáť?
Wie viel kann es kosten?
viː fiːl kan εs ˈkɔstn?
To by mohla byť pravda.
Das könnte wahr sein.
das ˈkœntə vaːɐ zain

3(byť zodpovedný) können, die Schuld/Verantwortung tragen

Nemôžem za to.
Ich kann nichts dafür.
ɪç kan nɪçts daˈfyːɐ
Za to môžem ja.
Es ist meine Schuld.
εs ɪst ˈmainə ʃʊlt