lepší

besser

Je oveľa lepší než...
Er ist viel besser als...
eːɐ ɪst fiːl ˈbεsɐ als
Je to čím ďalej lepšie.
Es wird immer besser.
εs vɪrt ˈɪmɐ ˈbεsɐ
Je to stále lepšie ako nič.
(Es ist) Immer noch besser als (gar) nichts.
(εs ɪst) ˈɪmɐ nɔx ˈbεsɐ als (gaːɐ) nɪçts
Je to zmena k lepšiemu.
Es ist eine Wendung zum Guten/Besseren.
εs ɪst ˈainə ˈvεndʊŋ tsʊm ˈguːtn/ˈbεsərən
Pamätám si lepšie časy.
Ich habe schon bessere Tage gesehen.
ɪç ˈhaːbə ʃoːn ˈbεsərə ˈtaːgə gəˈzeːən
Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche.
Besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.
ˈbεsɐ deːn ʃpats ɪn deːɐ hant als diː ˈtaubə auf deːm dax
Všetko najlepšie!
Alles Gute!
ˈaləs ˈguːtə!
moje lepšie ja
mein besseres Ich
main ˈbεsərəs ɪç