kade

wo, wie, welchen Weg

Kade sa ide do...?
Wie kommt man zu...?
viː kɔmt man tsuː?
Kade išiel?
Welchen Weg nahm er?
ˈvεlçn veːk naːm eːɐ?
Cesta, kade sme išli...
Den Weg, auf dem wir gekommen sind...
deːn veːkˌ auf deːm viːɐ gəˈkɔmən zɪnt