ja

ich

Ja (nie) som...
Ich bin (nicht)...
ɪç bɪn (nɪçt)
To som ja.
Das bin ich.
das bɪn ɪç
Bola rovnako stará ako ja.
Sie war so alt wie ich.
ziː vaːɐ zoː alt viː ɪç
Daj mi to.
Gib es mir.
giːp εs miːɐ
Poďme ku mne. (domov)
Gehen wir zu mir (nach Hause).
ˈgeːən viːɐ tsuː miːɐ (naːx ˈhauzə)
Mne to hovor! (ja viem najlepšie)
Das musst du mir nicht erzählen!
das mʊst duː miːɐ nɪçt εɐˈtsεːlən!
Ja za to nemôžem.
Dafür kann ich nichts.
daˈfyːɐ kan ɪç nɪçts
To sa ma netýka.
Das betrifft mich nicht.
das bəˈtrɪft mɪç nɪçt
Daj mi pokoj!
Lass mich in Ruhe!
las mɪç ɪn ˈruːə!
Nezahrávaj sa so mnou.
Spiel nicht mit mir!
ʃpiːl nɪçt mɪt miːɐ!
Čo ja viem?
Was weiß ich denn?
vas vais ɪç dεn?
pre mňa za mňa
meinetwegen, meinethalben
ˈmainətˈveːgnˌ ˈmainəthalbn