inak, ináč

1(vymedzenie) anders, (v iných ohľadoch) sonst, im übrigen

Inak to nejde.
Anders geht das nicht.
ˈandɐs geːt das nɪçt
Skús to inak.
Versuch es anders.
fεɐˈzuːx εs ˈandɐs
Nemôžem inak, ako...
Ich kann nicht anders, als...
ɪç kan nɪçt ˈandɐsˌ als
Je to inak, než si myslíte.
Es ist anders, als Sie denken.
εs ɪst ˈandɐsˌ als ziː ˈdεŋkn
Inak je to slušný človek.
Sonst ist er ein anständiger Mensch.
zɔnst ɪst eːɐ ain ˈanʃtεndɪgɐ mεnʃ
Správajú sa k nim ináč, ako...
Sie behandeln sie anders als...
ziː bəˈhandln ziː ˈandɐs als
pokiaľ nie je uvedené inak
falls nicht anders angegeben
fals nɪçt ˈandɐs ˈangəgeːbn
inak povedané
anders gesagt
ˈandɐs gəˈzaːkt
inak nazývaný (tiež)
alias, oft auch... genannt
ˈaːliasˌ ɔft aux... gəˈnant

2(v opačnom prípade) sonst

Daj mi to, inak...
Gib mir das, sonst...
giːp miːɐ dasˌ zɔnst