hovoriť

sprechen, reden

O čom to hovoríš?
Wovon sprichst du denn?
voˈfɔn ʃprɪçst duː dεn?
Prestaň vulgárne hovoriť.
Hör auf, derb zu reden.
høːɐ aufˌ dεrp tsuː ˈreːdn
Nevieš hovoriť?
Kannst du nicht sprechen?
kanst duː nɪçt ˈʃprεçn?
Hovoríte so mnou? (teraz)
Sprechen Sie mit mir?
ˈʃprεçn ziː mɪt miːɐ?
Rád by som hovoril s...
Ich hätte gerne mit... gesprochen., Ich möchte mit... sprechen.
ɪç ˈhεtə ˈgεrnə mɪt... gəˈʃprɔxnˌ ɪç ˈmœçtə mɪt... ˈʃprεçn
Hovorila potichu.
Sie sprach leise.
ziː ʃpraːx ˈlaizə
Keď už hovoríme o...
Wenn wir schon über... sprechen.
vεn viːɐ ʃoːn ˈyːbɐ... ˈʃprεçn
Čo na to hovoríš?
Was sagst du dazu?
vas zaːkst duː daˈtsuː?
Nikomu to nehovor.
Sag es niemandem.
zaːk εs ˈniːmandəm
Hovorí ti to niečo? (chápeš to)
Sagt es dir was?
ˈzaːkt εs diːɐ vas?
Hovor nahlas!
Sprich laut!
ʃprɪç laut!
Hovorí sa o tom, že...
Man spricht davon, dass...
man ʃprɪçt daˈfɔnˌ das