hádať

raten, (odhadovať) schätzen

Skús hádať!
Rate mal!
ˈraːtə maːl!
Hádaj, kto prišiel!
Rate mal, wer gekommen ist!
ˈraːtə maːlˌ veːɐ gəˈkɔmən ɪst!
Môžeš trikrát hádať.
Dreimal darfst du raten.
ˈdraimaːl darfst duː ˈraːtn
Hádaš správne/zle.
Du rätst richtig/falsch.
duː rεːtst ˈrɪçtɪç/falʃ
Hádal by som mu takých 80.
Ich schätze ihn auf etwa 80.
ɪç ˈʃεtsə iːn auf ˈεtva ˈaxtsɪç