držať sa

sich (fest)halten

Drž sa! (povzbudenie ap.)
Halte durch!
ˈhaltə dʊrç!
Pevne sa držte.
Halten Sie sich fest.
ˈhaltn ziː zɪç fεst
Držte sa pohromade.
Bleibt zusammen!
blaipt tsuˈzamən!
Drž sa vpravo. (na ceste ap.)
Halte dich rechts.
ˈhaltə dɪç rεçts
Drž sa pokynov!
Befolge die Anweisungen!
bəˈfɔlgə diː ˈanvaizʊŋən!
Drž sa od neho ďalej.
Halte dich fern von ihm.
ˈhaltə dɪç fεrn fɔn iːm
Sotva sa držím na nohách.
Ich kann mich kaum noch auf den Beinen halten.
ɪç kan mɪç kaum nɔx auf deːn ˈbainən ˈhaltn