dovoliť si

sich erlauben

To si nemôžeme dovoliť.
Das können wir uns nicht leisten.
das ˈkœnən viːɐ ʊns nɪçt ˈlaistn
Nemôžu si dovoliť ďalší škandál.
Sie können sich keinen weiteren Skandal leisten.
ziː ˈkœnən zɪç ˈkainən ˈvaitərən skanˈdaːl ˈlaistn
To by som si nikdy nedovolil.
Das würde ich mir nie erlauben.
das ˈvʏrdə ɪç miːɐ niː εɐˈlaubn
Dovolil som si priniesť...
Ich erlaubte mir... mitzubringen.
ɪç ˈεɐlauptə miːɐ... ˈmɪttsʊbrɪŋen