dôverovať

(ver)trauen

Dá sa mu dôverovať?
Kann man ihm vertrauen?
kan man iːm fεɐˈtrauən?
Dôveruj mi!
Vertraue mir!
fεɐˈtrauə miːɐ!
Vôbec mi nedôveruje.
Er hat zu mir kein Vertrauen.
eːɐ hat tsuː miːɐ kain fεɐˈtrauən
Vzájomne si dôverujeme.
Wir vertrauen uns.
viːɐ fεɐˈtrauən ʊns
Priatelia, ktorým najviac dôveruje...
Freunde, denen er am meisten vertraut...
ˈfrɔyndəˌ ˈdeːnən eːɐ am ˈmaistn fεɐˈtraut