dopredu

1(posun vpred) nach vorn(e), vorwärts

Pozeraj/Dívaj sa dopredu!
Schau nach vorne!
ʃau naːx ˈfɔrnə!
Musíme myslieť dopredu.
Wir müssen vorwärts denken.
viːɐ ˈmʏsn ˈfoːɐvεrts ˈdεŋkn
Sadnem si dopredu. (v aute)
Ich setze mich nach vorne.
ɪç ˈzεtsə mɪç naːx ˈfɔrnə
Hodiny idú o päť minút dopredu.
Die Uhr geht fünf Minuten vor.
diː uːɐ geːt fʏnf miˈnuːtn foːɐ

2(vopred) im Voraus, vor-

Vedel som to dopredu.
Ich wusste das im Voraus.
ɪç ˈvʊstə das ɪm foˈraus