donútiť

zwingen

Donútim ho prísť.
Ich werde ihn zwingen zu kommen.
ɪç ˈveːɐdə iːn ˈtsvɪŋən tsuː ˈkɔmən
K tomu ma nikto nedonúti.
Dazu lasse ich mich nicht zwingen.
daˈtsuː ˈlasə ɪç mɪç nɪçt ˈtsvɪŋən
Bol som donútený podpísať to.
Ich wurde genötigt, es zu unterschreiben.
ɪç ˈvʊrdə gəˈnøːtɪçtˌ εs tsuː ʊntɐˈʃraibn
Bol donútený rezignovať.
Er wurde zur Resignation gezwungen.
eːɐ ˈvʊrdə tsuːɐ rezɪgnaˈtsioːn gəˈtsvʊŋən