do

1(dovnútra) in

Daj to do tašky/chladničky.
Tu es in die Tasche/den Kühlschrank.
tuː εs ɪn diː ˈtaʃə/deːn ˈkyːlʃraŋk
Išla do školy.
Sie ist in die Schule gegangen.
ziː ɪst ɪn diː ˈʃuːlə gəˈgaŋən
Odišiel do Moskvy.
Er ist nach Moskau abgereist.
eːɐ ɪst naːx ˈmɔskau ˈapgəraist
Často cestujem do zahraničia.
Ich fahre oft ins Ausland.
ɪç ˈfaːrə ɔft ɪns ˈauslant
Do toho ťa nič (nie je).
Das geht dich nichts an., Was kümmert dich das?
das geːt dɪç nɪçts anˌ vas ˈkʏmɐt dɪç das?
Zaľúbil som sa do nej.
Ich habe mich in sie verliebt.
ɪç ˈhaːbə mɪç ɪn ziː fεɐˈliːpt
Som do nej blázon.
Ich bin verrückt nach ihr.
ɪç bɪn fεɐˈrʏkt naːx iːɐ
Tlieskajte do rytmu.
Klatscht im Rhythmus.
klatʃt ɪm ˈrʏtmʊs
Do toho! (povzbudzovanie)
Tempo (Tempo)!
ˈtεmpo (ˈtεmpo)!
Do hodiny som tam.
In einer Stunde bin ich da.
ɪn ˈainɐ ˈʃtʊndə bɪn ɪç daː
Postav sa do radu!
Stell dich an!
ʃtεl dɪç an!
Idem do postele.
Ich gehe ins Bett.
ɪç ˈgeːə ɪns bεt
Pichol som sa ihlou do prsta.
Ich habe mich mit der Nadel in den Finger gestochen.
ɪç ˈhaːbə mɪç mɪt deːɐ ˈnaːdl ɪn deːn ˈfɪŋɐ gəˈʃtɔxn
Čo ťa do toho.
Das geht dich nichts an., Das ist nicht deine Sache.
das geːt dɪç nɪçts anˌ das ɪst nɪçt ˈdainə ˈzaxə
Choď do riti!
Fick dich!, Verpiss dich!, Leck mich!
fɪk dɪç!ˌ fεɐˈpɪs dɪç!ˌ lεk mɪç!
Nejde mi to do hlavy.
Es geht mir nicht in den Kopf.
εs geːt miːɐ nɪçt ɪn deːn kɔpf
Do tretice všetko dobré.
Aller guten Dinge sind drei.
ˈalɐ ˈguːtn ˈdɪŋə zɪnt drai
Dajte sa do toho!
Macht euch ans Werk!
maxt ɔyç ans vεrk!

2(až po) bis, in

Počkaj až do konca.
Warte bis zum Ende.
ˈvartə bɪs tsʊm ˈεndə
Do dnešného dňa...
Bis zum heutigen Tag...
bɪs tsʊm ˈhɔytɪgn taːk
Počítam do piatich a...
Ich zähle bis fünf und...
ɪç ˈtsεːlə bɪs fʏnf ʊnt
Počkaj do piatej.
Warte bis fünf.
ˈvartə bɪs fʏnf
Bude to hotové do piatich dní.
Es wird binnen fünf Tagen fertig sein.
εs vɪrt ˈbɪnən fʏnf ˈtaːgn ˈfεrtɪç zain
Najedol som sa do sýtosti.
Ich habe mich satt gegessen.
ɪç ˈhaːbə mɪç zat gəˈgəsn
Toto lepidlo stvrdne do minúty.
Dieser Klebstoff trocknet innerhalb von einer Minute.
ˈdiːzɐ ˈkleːpstɔf ˈtrɔknət ˈɪnɐhalp fɔn ˈainɐ miˈnuːtə
Vyzliekol sa donaha.
Er hat sich nackt ausgezogen.
eːɐ hat zɪç nakt ˈausgətsoːgn
do najmenšieho detailu
bis ins kleinste Detail
bɪs ɪns ˈklainstə deˈtai
všetci do jedného
jeder einzelne
ˈjeːdɐ ˈaintslnə