chodiť

gehen, laufen, (dopravným prostriedkom) fahren

Nechoď tam sám.
Geh nicht allein hin.
geː nɪçt aˈlain hɪn
Chodievaš sem často?
Kommst du oft hierher?
kɔmst duː ɔft ˈhiːɐheːɐ?
Baví ju chodiť po obchodoch.
Sie geht gern einkaufen.
ziː geːt ˈgεrn ˈainkaufn
Chodím na hodiny nemčiny.
Ich nehme Deutschstunden.
ɪç ˈneːmə ˈdɔytʃʃtʊndn
Chodíš s niekým?
Hast du einen Freund/eine Freundin?
hast duː ˈainən frɔynt/ˈainə ˈfrɔyndɪn?
Chodili sme spolu.
Wir waren zusammen.
viːɐ ˈvaːrən tsuˈzamən
Zvyčajne chodievam peši.
Meistens gehe ich zu Fuß.
ˈmaistns ˈgeːə ɪç tsuː fuːs
Často chodievam električkou.
Ich fahre oft mit der Straßenbahn.
ɪç ˈfaːrə ɔft mɪt deːɐ ˈʃtraːsnbaːn
Najskôr choď rovno a potom doľava.
Zuerst geh geradeaus und dann nach links.
tsuˈ|eːɐst geː gəraːdəˈ|aus ʊnt dan naːx lɪŋks
Dnes autobusy nechodia.
Heute fahren keine Busse.
ˈhɔytə ˈfaːrən ˈkainə ˈbʊsə
Kam na to chodíš?
Wo hast du das her?
voː hast duː das heːɐ?
S tým na mňa nechoď.
Mach mir nichts vor.
max miːɐ nɪçts foːɐ
Choď preč!
Geh weg!
geː vεk!
Choď do čerta!
Geh zum Teufel!
geː tsʊm ˈtɔyfl!
chodiť poza školu
die Schule schwänzen
diː ˈʃuːlə ˈʃvεntsn