chcieť

1(žiadať) wollen

Čo odo mňa chcete?
Was wollen Sie von mir?
vas ˈvɔlən ziː fɔn miːɐ?
Chcel by som...
Ich möchte...
ɪç ˈmœçtə
(Ne)chceli by ste...?
Wollen Sie (nicht)...?
ˈvɔlən ziː (nɪçt)paradɔnˈtoːzə
Ako chceš.
Wie du willst.
viː duː vɪlst
Ak chcete.
Wenn Sie wollen.
vεn ziː ˈvɔlən
Chcel by som sa spýtať, či...
Ich möchte fragen, ob...
ɪç ˈmœçtə ˈfraːgnˌ ɔp
Chcete, aby som to urobil?
Wollt ihr, dass ich das mache?
vɔlt iːɐˌ das ɪç das ˈmaxə?
Chcem, aby si zostal(a) tu.
Ich möchte, dass du hier bleibst.
ɪç ˈmœçtəˌ das duː hiːɐ blaipst
Nechcem, aby za mňa platili.
Ich will nicht, dass sie für mich bezahlen.
ɪç vɪl nɪçtˌ das ziː fyːɐ mɪç bəˈtsaːlən
Nechcel som ti ublížiť.
Ich wollte dir kein Leid antun.
ɪç ˈvɔltə diːɐ kain lait ˈantuːn
Čo tým chceš povedať?
Was willst du damit sagen?
vas vɪlst duː daˈmɪt ˈzaːgn?
Chceš tým povedať/mi nahovoriť, že...?
Willst du damit sagen/mir sagen, dass...?
vɪlst duː daˈmɪt ˈzaːgn/miːɐ ˈzaːgnˌ das?
Čo som to chcel(a) povedať? Aha...
Was wollte ich nur sagen? Ja...
vas ˈvɔltə ɪç nuːɐ ˈzaːgn? jaː
Nechcem sa vychvaľovať...
Ich will ja nicht angeben...
ɪç vɪl jaː nɪçt ˈangeːbn
Prepáčte, nechcel som.
Entschuldigen Sie, das wollte ich nicht.
εntˈʃʊldɪgn ziːˌ das ˈvɔltə ɪç nɪçt
Nech to stojí, koľko chce.
Koste es, was es wolle.
ˈkɔstə εsˌ vas εs ˈvɔlə
chtiac-nechtiac
nolens volens, wohl oder übel
ˈnoːlεns ˈvoːlεnsˌ voːl ˈoːdɐ ˈyːbl

2(byť potrebné) brauchen

To chce pokoj!
Alles mit der Ruhe!
ˈaləs mɪt deːɐ ˈruːə!
Všetko chce (svoj) čas.
Alles braucht seine Zeit.
ˈaləs brauxt ˈzainə tsait
Chce to trpezlivosť, kým to človek urobí.
Man braucht Geduld, um es zu machen.
man brauxt gəˈdʊltˌ ʊm εs tsuː ˈmaxn
Nechcel o tom ani počuť. (dovoliť to)
Er wollte davon kein Wort hören.
eːɐ ˈvɔltə daˈfɔn kain vɔrt ˈhøːrən