Pri počítači

Pri počítači

Ordinateur
Potrebujem na chvíľu počítač.
Il me faut un ordinateur pour une minute.
il mə fo œ̃nɔʀdinatœʀ puʀ yn minyt
Ako to mám pustiť?
Comment ça s'allume ?
kɔmɑ̃ sa salym ?
Nejde mi to spustiť.
Je n'arrive pas à l'allumer.
ʒə naʀiv pɑ a lalyme
Tento počítač nie je v sieti.
Cet ordinateur n'est pas en réseau.
sεt ɔʀdinatœʀ nε pɑ ɑ̃ ʀezo
Najskôr sa musíte prihlásiť/nalogovať ako...
Il vous faut ouvrir la session comme ...
il vu fo uvʀiʀ la sesjɔ̃ kɔm
Aké je tu (prístupové) heslo?
Quel est le mot de passe ?
kεl ε lə mo də pɑs ?
Ako sa dostanem do e-mailu?
Je fais comment pour accéder au courrier ?
ʒə fε kɔmɑ̃ puʀ aksede o kuʀje ?
Môže mi niekto založiť používateľský účet?
Quelqu'un peut m'ouvrir un compte d'utilisateur ?
kεlkœ̃ pø muvʀiʀ œ̃ kɔ̃t dytilizatœʀ ?
Kde nájdem ten súbor/adresár?
Où trouver ce fichier/répertoire ?
u tʀuve sə fiʃje/ʀepεʀtwaʀ ?
V akej aplikácii mám ten súbor otvoriť?
Avec quelle application s'ouvre ce fichier ?
avεk kεl aplikasjɔ̃ suvʀ sə fiʃje ?
Nemôžem tú aplikáciu spustiť.
Je n'arrive pas à démarrer cette application.
ʒə naʀiv pɑ a demaʀe sεt aplikasjɔ̃
Aký internetový prehliadač mám použiť?
Je dois utiliser quel navigateur ?
ʒə dwa ytilize kεl navigatœʀ ?
Nemôžem sa dostať na internet.
Je n'arrive pas à accéder au net.
ʒə naʀiv pɑ a aksede o nεt
Kam mám ten súbor uložiť?
Où est-ce que je stocke ce fichier ?
u εs kə ʒə stɔk sə fiʃje ?
Nedá sa mi do toho súboru zapisovať.
Je n'arrive pas à modifier/éditer ce fichier.
ʒə naʀiv pɑ a mɔdifje/edite sə fiʃje
Ako vložím text do bloku?
Comment je fais pour sélectionner le texte ?
kɔmɑ̃ ʒə fε puʀ selεksjɔne lə tεkst ?
Musíš použiť vybrať a vložiť.
Tu dois faire un copier-coller.
ty dwa fεʀ œ̃ kɔpjekɔle
Môžem si vytvoriť zástupcu na ploche?
Je peux créer un raccourci sur le bureau ?
ʒə pø kʀee œ̃ ʀakuʀsi syʀ lə byʀo ?
Ako tu napíšem apostrof?
Je ne sais pas comment écrire un apostrophe.
ʒə nə sε pɑ kɔmɑ̃ ekʀiʀ œ̃napɔstʀɔf
Mám niečo s počítačom.
Mon ordinateur déconne.
mɔ̃ ɔʀdinatœʀ dekɔn
Nefunguje mi klávesnica/myš/monitor.
Mon clavier/ma souris/mon écran ne marche pas.
mɔ̃ klavje/ma suʀi/mɔ̃ ekʀɑ̃ nə maʀʃ pɑ
Potrebujem novú podložku pod myš.
Il me faut un nouveau tapis de souris.
il mə fo œ̃ nuvo tapi də suʀi
Nejde mi otvoriť CD mechanika.
Je n'arrive pas à ouvrir le lecteur CD(-ROM).
ʒə naʀiv pɑ a uvʀiʀ lə lεktœʀ sede(ʀɔm)
Stále mi mrzne počítač.
Mon ordinateur se fige tout le temps.
mɔ̃ ɔʀdinatœʀ sə fiʒ tu lə tɑ̃
Tá aplikácia sa nedá zatvoriť/ukončiť.
Je n'arrive pas à fermer/quitter l'application.
ʒə naʀiv pɑ a fεʀme/kite laplikasjɔ̃
Potrebujem ten súbor napáliť na CD.
Il me faut graver le fichier sur un CD.
il mə fo gʀave lə fiʃje syʀ œ̃ sede
Môžeš mi to vytlačiť?
Tu peux l'imprimer pour moi ?
ty pø lε̃pʀime puʀ mwa ?
Nie je zapnutá tlačiareň.
L'imprimante n'est pas allumée.
lε̃pʀimɑ̃t nε pɑzalyme
V tlačiarni došiel papier.
Il n'y a plus de papier dans l'imprimante.
ilnja ply də papje dɑ̃ lε̃pʀimɑ̃t
Mám ten počítač vypnúť?
Je dois éteindre l'ordinateur ?
ʒə dwa etε̃dʀ lɔʀdinatœʀ ?
Nechaj ten počítač ísť.
Laisse l'ordinateur allumé.
lεs lɔʀdinatœʀ alyme

Verejný internet

Internet public
Potrebujem niečo nájsť na internete.
Je dois trouver quelque chose sur le Net.
ʒə dwa tʀuve kεlk(ə) ʃoz syʀ lə nεt
Máte tu pripojenie/prístup na internet?
Vous avez un accès Internet ici ?
vuzave œ̃naksε ε̃tεʀnεt isi ?
Je tu niekde internetová kaviareň?
Il y a un cybercafé près d'ici ?
ilja œ̃ sibεʀkafe pʀε disi ?
Je v knižnici prístup na verejný internet?
Il y a un accès à l'Internet à la bibliothèque ?
ilja œ̃naksε a lε̃tεʀnεt a la biblijɔtεk ?
Aké majú otváracie hodiny?
Quelles sont les heures d'ouverture ?
kεl sɔ̃ lezœʀ duvεʀtyʀ ?
Koľko stojí 10 minút/hodina?
C'est combien 10 minutes/une heure ?
se kɔ̃bjε̃ diminyt/yn œʀ ?
Ktorý počítač môžem použiť?
Je peux me mettre où ?
ʒə pø mə mεtʀ u ?
Používa niekto tento počítač?
Cet ordinateur est pris ?
sεt ɔʀdinatœʀ ε pʀi ?
Môžete mi, prosím, pomôcť?
Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît ?
puvevu medeˌ sil vu plε ?
Mám problémy s klávesnicou/myšou.
J'ai un problème avec le clavier/la souris.
ʒe œ̃ pʀɔblεm avεk lə klavje/la suʀi
Nejde mi odoslať e-mail.
Je n'arrive pas à envoyer mon message/e-mail.
ʒə naʀiv pɑ a ɑ̃vwaje mɔ̃ mesaʒ/imεl
Môžem si tu niečo stiahnuť na USB?
Je peux télécharger quelque chose sur ma clé USB ?
ʒə pø teleʃaʀʒe kεlk(ə) ʃoz syʀ ma kle yεsbe ?
Je tu nejaká tlačiareň?
Il y a une imprimante ?
ilja yn ε̃pʀimɑ̃t ?
Koľko účtujete za stránku?
Combien on paie pour une page ?
kɔ̃bjε̃ ɔ̃ pε puʀ yn paʒ ?
Predávate tu dátové nosiče?
Vous vendez des supports de données ?
vu vɑ̃de de sypɔʀ də dɔne ?
Chcel by som zaplatiť.
Je veux payer.
ʒə vø peje

Elektronická pošta

Courrier électronique
Máte prístup na internet?
Vous avez un accès à l'Internet ?
vuzave œ̃naksε a lε̃tεʀnεt ?
Môžete mi to poslať e-mailom?
Vous pouvez me l'envoyer par mail ?
vu puve mə lɑ̃vwaje paʀ mεl ?
Dám vám vedieť e-mailom.
Je vais vous faire savoir par e-mail.
ʒə vε vu fεʀ savwaʀ paʀ imεl
Aká je vaša e-mailová adresa?
Quelle est votre adresse électronique ?
kεl ε vɔtʀ adʀεs elεktʀɔnik ?
Dostali ste môj e-mail o...?
Vous avez reçu mon e-mail concernant... ?
vuzave ʀ(ə)sy mɔ̃ imεl kɔ̃sεʀnɑ̃... ?
Žiadny e-mail mi od vás neprišiel.
Je n'ai reçu aucun e-mail de votre part.
ʒə ne ʀ(ə)sy okœ̃ imεl də vɔtʀ paʀ
Kedy ste ten e-mail posielali?
Quand avez-vous envoyé ce message ?
kɑ̃ avevu ɑ̃vwaje sə mesaʒ ?
Potvrďte, prosím, prijatie správy.
Confirmez la réception de l'e-mail s'il vous plaît.
kɔ̃fiʀme la ʀesεpsjɔ̃ də limεl sil vu plε
Zatiaľ mi na e-mail neodpovedal.
Pour l'instant, il n'a pas répondu à mon e-mail.
puʀ lε̃stɑ̃ˌ il na pɑ ʀepɔ̃dy a mɔ̃ imεl
Poslal som to v prílohe.
Je l'ai envoyé en attachement.
ʒə le ɑ̃vwaje ɑ̃nataʃmɑ̃
V prílohe nájdete...
En attachement vous trouverez...
ɑ̃ ataʃmɑ̃ vu tʀuv(ə)ʀe
Vo vašom e-maile žiadna príloha nebola.
Il n'y avait aucune pièce jointe à votre e-mail/message.
ilnjavε okyn pjεs ʒwε̃t a vɔtʀ imεl/mesaʒ
Zabudol som priložiť súbor.
J'ai oublié de joindre le fichier.
ʒe ublije də ʒwε̃dʀ lə fiʃje
Príloha mi nejde otvoriť.
Je n'arrive pas à ouvrir la pièce jointe.
ʒə naʀiv pɑ a uvʀiʀ la pjεs ʒwε̃t
E-mail sa mi nedá odoslať.
Je n'arrive pas à envoyer l'e-mail/le message.
ʒə naʀiv pɑ a ɑ̃vwaje limεl/lə mesaʒ
E-mail sa mi vrátil (ako nedoručiteľný).
Le message est revenu (comme non délivrable).
lə mesaʒ ε ʀ(ə)vəny (kɔm nɔ̃ delivʀabl)
Mal som plnú (e-mailovú) schránku.
Ma boîte à lettres (électronique) était pleine.
ma bwat a lεtʀ (elεktʀɔnik) etε plεn
Môžete to, prosím, poslať znova?
Vous pouvez l'envoyer de nouveau ?
vu puve lɑ̃vwaje də nuvo ?
Máte ešte nejakú inú e-mailovú adresu?
Vous avez une autre adresse électronique ?
vuzave yn otʀ adʀεs elεktʀɔnik ?
Dajte mi vedieť, či vám môj e-mail prišiel.
Faites-moi savoir si vous avez reçu mon e-mail/mon message.
fεtmwa savwaʀ si vuzave ʀ(ə)sy mɔnimεl/mɔ̃ mesaʒ
Môžete mu, prosím, preposlať môj e-mail?
Vous pouvez lui transférer mon e-mail/mon message ?
vu puve lɥi tʀɑ̃sfeʀe mɔnimεl/mɔ̃ mesaʒ ?
Vopred ďakujem za odpoveď.
Merci d'avance pour votre réponse.
mεʀsi davɑ̃s puʀ vɔtʀ ʀepɔ̃s
Ďakujem za odpoveď.
Merci pour votre réponse.
mεʀsi puʀ vɔtʀ ʀepɔ̃s