V kempingu

V kempingu

Camping
Kde je najbližší kemping?
Où est le camping le plus proche ?
u ε lə kɑ̃piŋ lə ply pʀɔʃ ?
Môžeme tu kempovať?
On peut camper ici ?
ɔ̃ pø kɑ̃pe isi ?
Dá sa tu kempovať s obytným prívesom?
Peut-on entrer avec une caravane ?
pøtɔ̃ ɑ̃tʀe avεk yn kaʀavan ?
Máte voľné miesto?
Avez-vous des places libres ?
avevu de plas libʀ ?
Platí sa za osobu alebo za stan?
On paye par personne ou pour la tente ?
ɔ̃ pεj paʀ pεʀsɔn u puʀ la tɑ̃t ?
Koľko sa platí za noc?
Ça fait combien, la nuit ?
sa fε kɔ̃bjε̃ˌ la nɥi ?
Koľko stojí elektrina na deň?
Combien coûte l'électricité par jour ?
kɔ̃bjε̃ kut lelεktʀisite paʀ ʒuʀ ?
Pas vám tu nemôžem nechať.
Je ne peux pas laisser mon passeport ici.
ʒə nə pø pɑ lese mɔ̃ pɑspɔʀ isi
Môžeme si tu prenajať chladničku?
On peut louer un frigo ?
ɔ̃ pø lwe œ̃ fʀigo ?
Kde sú tu sprchy/záchody/umyvárne?
Où sont les douches/toilettes/lavabos ?
u sɔ̃ le duʃ/twalεt/lavabo ?
Kde môžeme zaparkovať?
Où est-ce qu'on peut garer la voiture ?
u εs kɔ̃ pø gaʀe la vwatyʀ ?
Kde si môžeme postaviť stan?
Où est-ce qu'on peut planter la tente ?
u εs kɔ̃ pø plɑ̃te la tɑ̃t ?
Môžeme tu založiť oheň?
On peut faire du feu ici ?
ɔ̃ pø fεʀ dy fø isi ?
Kde si môžeme nazbierať drevo na oheň?
Où est-ce qu'on peut ramasser du bois pour faire le feu ?
u εs kɔ̃ pø ʀamɑse dy bwɑ puʀ fεʀ lə fø ?
Môžem tu nechať voľne pobiehať psa?
Je peux laisser mon chien libre ici ?
ʒə pø lese mɔ̃ ʃjε̃ libʀ isi ?
Ako si máme zaistiť svoje zásoby pred medveďmi?
Comment protéger nos provisions contre les ours ?
kɔmɑ̃ pʀɔteʒe no pʀɔvizjɔ̃ kɔ̃tʀ lezuʀs ?
O koľkej sa otvára/zatvára brána?
Vous ouvrez/Vous fermez l'entrée principale à quelle heure ?
vuzuvʀe/vu fεʀme lɑ̃tʀe pʀε̃sipal a kεl œʀ ?
Chceme si požičať čln.
On voudrait louer une barque.
ɔ̃ vudʀε lwe yn baʀk
Môžem si tu požičať bicykel?
Je peux louer un vélo ici ?
ʒə pø lwe œ̃ velo isi ?
Je tu (niekde) telefónny automat?
Il y a un téléphone public ?
ilja œ̃ telefɔn pyblik ?
Dajú sa tu niekde chytať ryby?
On peut aller à la pêche dans les environs ?
ɔ̃ pø ale a la pεʃ dɑ̃ lezɑ̃viʀɔ̃ ?
Musím mať povolenie?
Il me faut un permis ?
il mə fo œ̃ pεʀmi ?
Požičiavate stany/spacáky?
Vous louez des tentes/sacs de couchage ?
vu lwe de tɑ̃t/sak də kuʃaʒ ?
Budeme spať pod holým nebom.
On va dormir à la belle étoile.
ɔ̃ va dɔʀmiʀ a la bεl etwal
Môžeme si nechať veci v stane?
On peut laisser nos affaires dans la tente ?
ɔ̃ pø lese nozafεʀ dɑ̃ la tɑ̃t ?
Kde sú tu odpadkové koše/kontajnery?
Où sont les poubelles ?
u sɔ̃ le pubεl ?
Dajú sa tu niekde kúpiť potraviny?
On peut acheter à manger dans les environs ?
ɔ̃ pø aʃ(ə)te a mɑ̃ʒe dɑ̃ lezɑ̃viʀɔ̃ ?
Dá sa tu niekde najesť/zájsť na pivo?
On peut aller manger/prendre une bière dans le coin ?
ɔ̃ pø ale mɑ̃ʒe/pʀɑ̃dʀ yn bjεʀ dɑ̃ lə kwε̃ ?
umyváreň
lavabos
lavabo
pitná voda
eau potable
o pɔtabl
úžitková voda
eau de lavage, eau non potable
o də lavaʒˌ o nɔ̃ pɔtabl
toaleta, záchod
toilettes
twalεt
obytný automobil
voiture habitable
vwatyʀ abitabl
karavan
caravane
kaʀavan
stan
tente
tɑ̃t
stanové kolíky
piquets de tente
pikε də tɑ̃t
stanové tyčky
mâts de tente
mɑ də tɑ̃t
stanová plachta
toile de tente
twal də tɑ̃t
tropiko
auvent
ovɑ̃
moskytiéra
moustiquaire
mustikεʀ
spacák
sac de couchage
sak də kuʃaʒ
karimatka
matelas mousse
mat(ə)la mus
táborák
feu de camp
fø də kɑ̃
ohnisko
foyer
fwaje
drevo
bois
bwɑ
zápalky
allumettes
alymεt
zapaľovač
briquet
bʀikε
horolezecký varič
réchaud
ʀeʃo
sekerka
hache
ˈaʃ
vreckový nožík, zatvárací nôž
couteau de poche, canif
kuto də pɔʃˌ kanif
otvárač na konzervy
ouvre-boîte
uvʀbwat
ešus
gamelle
gamεl
batoh, ruksak
sac à dos, sac d'alpiniste
sak a doˌ sak dalpinist