Rodinní príslušníci

Rodinní príslušníci

Membres de la famille
Máte deti?
Vous avez des enfants ?
vuzave dezɑ̃fɑ̃ ?
Nemáme deti.
On n'a pas d'enfants.
ɔ̃ na pɑ dɑ̃fɑ̃
Máme tri deti.
Nous avons trois enfants.
nuzavɔ̃ tʀwɑzɑ̃fɑ̃
Koľko rokov má tvoja dcéra/tvoj syn?
Quel âge a ta fille/ton fils ?
kεl ɑʒ a ta fij/tɔ̃ fis ?
Najstarší sa volá Peter.
L'aîné s'appelle Pierre.
lene sapεl pjεʀ
Najmladšia má tri (roky).
La cadette a trois ans.
la kadεt a tʀwɑzɑ̃
Máte veľkú rodinu?
Votre famille est nombreuse ?
vɔtʀ famij ε nɔ̃bʀøz ?
Máš nejakých súrodencov?
Tu as des frères et (des) sœurs ?
ty ɑ de fʀεʀ e (de) sœʀ ?
Som jedináčik.
Je suis le fils/la fille unique.
ʒə sɥi lə fis/la fij ynik
Mám mladšiu sestru a staršieho brata.
J'ai une sœur cadette et un frère aîné.
ʒe yn sœʀ kadεt e œ̃ fʀεʀ ene
Obaja sú rovnako starí.
Ils ont le même âge.
ilzɔ̃ lə mεm ɑʒ
Som o päť rokov mladší/starší ako moja sestra.
Ma sœur est mon aînée/ma cadette de cinq ans.
ma sœʀ ε mɔ̃ ene/ma kadεt də sε̃k ɑ̃
Vyzerá staršie/mladšie.
Il/Elle fait plus âgé(e)/plus jeune.
il/εl fε plyzɑʒe/ply ʒœn
Ste príbuzní?
Vous êtes de la même famille ?
vuzεt də la mεm famij ?
Je to môj blízky/vzdialený príbuzný.
C'est mon proche parent/parent éloigné.
se mɔ̃ pʀɔʃ paʀɑ̃/paʀɑ̃ elwaɲe
Máte príbuzných v zahraničí?
Vous avez des proches à l'étranger ?
vuzave de pʀɔʃ a letʀɑ̃ʒe ?
Nemám (skoro) žiadnych príbuzných.
Je n'ai (presque) aucun proche.
ʒə ne (pʀεsk) okœ̃ pʀɔʃ
Vaši rodičia ešte žijú?
Vos parents vivent encore ?
vo paʀɑ̃ viv ɑ̃kɔʀ ?
S rodičmi sa veľmi nestýkam.
Je ne vois pas mes parents très souvent.
ʒə nə vwa pɑ me paʀɑ̃ tʀε suvɑ̃
príbuzenstvo
famille
famij
príbuzný/príbuzná
parent/parente, famille
paʀɑ̃/paʀɑ̃tˌ famij
rodičia
parents
paʀɑ̃
otec
père
pεʀ
matka
mère
mεʀ
dieťa
enfant
ɑ̃fɑ̃
jedináčik
enfant unique, fils/fille unique
ɑ̃fɑ̃ ynikˌ fis/fij ynik
dvojčatá
jumeaux/jumelles
ʒymo/ʒymεl
syn
fils
fis
dcéra
fille
fij
súrodenci
frères et sœurs
fʀεʀ e sœʀ
brat
frère
fʀεʀ
sestra
sœur
sœʀ
starí rodičia
grands-parents
gʀɑ̃paʀɑ̃
starý otec, dedko
grand-père
gʀɑ̃pεʀ
stará mama, babka
grand-mère
gʀɑ̃mεʀ
pradedo
arrière-grand-père
aʀjεʀgʀɑ̃pεʀ
prabab(ič)ka
arrière-grand-mère
aʀjεʀgʀɑ̃mεʀ
vnúča
petit-fils/petite-fille
p(ə)tifis/p(ə)titfij
vnuk
petit-fils
p(ə)tifis
vnučka
petite-fille
p(ə)titfij
strýko
oncle
ɔ̃kl
teta
tante
tɑ̃t
synovec
neveu
n(ə)vø
neter
nièce
njεs
bratranec
cousin
kuzε̃
sesternica
cousine
kuzin
svokor
beau-père
bopεʀ
svokra
belle-mère
bεlmεʀ
zať
gendre, beau-fils
ʒɑ̃dʀˌ bofis
nevesta
belle-fille
bεlfij
švagor
beau-frère
bofʀεʀ
švagriná
belle-sœur
bεlsœʀ
krstný otec
parrain
paʀε̃
krstná matka
marraine
maʀεn
krstný syn
filleul
fijœl
krstná dcéra
filleule
fijœl
priateľ
ami, copain, petit ami
amiˌ kɔpε̃ˌ p(ə)titami
priateľka
copine, petite amie
kɔpinˌ p(ə)tit ami
partner, druh
partenaire, compagnon
paʀtənεʀˌ kɔ̃paɲɔ̃
partnerka, družka
partenaire, compagne
paʀtənεʀˌ kɔ̃paɲ
manželstvo
mariage
maʀjaʒ
manžel
mari, époux
maʀiˌ epu
manželka
femme, épouse
famˌ epuz
bývalý manžel
ex-mari
eksmaʀi
bývalá manželka
ex-femme
eksfam
nevlastný otec
beau-père
bopεʀ
nevlastná matka
belle-mère
bεlmεʀ
nevlastný syn
beau-fils
bofis
nevlastná dcéra
belle-fille
bεlfij
nemanželské dieťa
enfant illégitime/naturel
ɑ̃fɑ̃ illeʒitim/natyʀεl
milenec
amant
amɑ̃
milenka
maîtresse
mεtʀεs
snúbenec
fiancé
fjɑ̃se
snúbenica
fiancée
fjɑ̃se